Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

  1. Το με αριθμό πρωτ. 43805/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Δίνονται διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών_τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό_ά υποκείμενο_α νοσήματα» μπορείτε να το δείτε με κλικ εδώ.

Για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455), όπως ισχύει θα πρέπει να
υποβάλλονται ως ακολούθως:

Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως τη Δευτέρα 19-04-2021
(α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες
προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα /νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

2. Το ΦΕΚ Β 1512_21_43274_ΓΔ4_14_04_21_ΚΥΑ_ΤΡΟΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ για την Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/05-02-2021 κοινής απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας «Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Β΄ 455) μπορείτε να το δείτε με κλικ εδώ

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης COVID – 19

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1440/τΒ΄/10-04-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 22437/09-04-2021 ΚΥΑ με θέμα: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και συγκεκριμένα στο άρθρο 4: «Ρυθμίσεις για τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και για εκπαιδευτικούς» γίνεται αναφορά στους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

Προβάλτε το ΦΕΚ 1440/τΒ΄/10-04-2021 με κλικ εδώ

Επίσης, την με αριθμ.πρωτ. 41224/ΓΔ4/10-04-2021 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. με θέμα: « Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΑΜΚΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ενημερώνουμε για το ακόλουθο μήνυμα της ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με το ΥΠΑΙΘ, ο ΑΜΚΑ των ενηλίκων μαθητών των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ κλπ έχει ανοίξει.
 
Οι αλλοδαποί μαθητές γνωρίζουμε ότι από τα ΚΕΠ μπορούν (ή θα μπορούν) να αποκτήσουν προσωρινό ΑΜΚΑ. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα για το EU Code Week Hackathon

Το EU Code Week Hackathon είναι ένας διαδικτυακός διαγωνισμός που θα διαρκέσει 24 ώρες και οι μαθητές θα πρέπει να λύσουν μια πραγματική πρόκληση αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό. Το EU Code Week Hackathon θα πραγματοποιηθεί την ίδια περίοδο σε έξι χώρες και μια από αυτές είναι και η Ελλάδα.Ο διαγωνισμός στην Ελλάδα θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις. Πιο συγκεκριμένα:

● 1η Φάση | 7-8 Μαΐου: Online 24ωρο Hackathon.

● 2η Φάση | Οκτ. 2021: Δια ζώσης 12ωρο Hackathon, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη (αν το επιτρέπει η υγειονομική κατάσταση).

Ο μαραθώνιος χάκινγκ της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστούς γύρους.

  1. 24ωρος διαδικτυακός μαραθώνιος χάκινγκ. Από το σύνολο των συμμετεχόντων θα επιλεγούν έως 10 ομάδες για να συνεχίσουν στον διαγωνισμό.
  2. Δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση και καθοδήγηση και για τις 10 ομάδες το καλοκαίρι του 2021.
  3. Τελικός γύρος: ο φυσικός μαραθώνιος χάκινγκ. 10 ομάδες θα λάβουν ισότιμη εκπαίδευση στον δεύτερο γύρο, αλλά μόνο μία θα νικήσει. Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 15-19 ετών, θα διαγωνιστούν σε ομάδες για να επιλύσουν μια «τοπική πρόκληση», η οποία θα επιλεγεί από προτάσεις που θα υποβληθούν πριν από τον πρώτο γύρο.

Η ύπαρξη 2 φάσεων σε χρονολογική απόσταση 6-μηνου σημαίνει οτι δύνανται να συμμετάσχουν στην ομάδα του σχολείου μας μαθητές-τριες της Α και Β τάξης. Απαραίτητη προυπόθεση γνώσεις αλγοριθμικής σκέψης και κάποιας γλώσσας προγραμματισμού ή/και περιγραφικής γλώσσας (ιστοσελίδες).
Δείτε εδώ τη περσινή θεματολογία:

https://codeweek.eu/view/295380/game-of-code-2020-online-european-hackathon

Περισσότερες λεπτομέρειες για EU Code Week Hackathon μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.
Για δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής να σταλεί μήνυμα στο mail@27lyk-thess.thess.sch.gr 
με τίτλο “Υπόψη κ. Μανουσαρίδη”.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Όπως ανακοινώθηκε σε σχετικό Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε σήμερα στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ, παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 30 Μαρτίου η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης –Δήλωσης των αποφοίτων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, καθώς και για τη συμπλήρωση της ήδη υποβληθείσας Αίτησης-Δήλωσης μαθητών.

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η ακόλουθη εγκύκλιος εκδίδεται κατόπιν της με αριθ.Φ.251/22806/Α5/2021 ΥΑ (ΦΕΚ  897 Β΄), με την οποία καθορίστηκε  ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ  και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα σχετικά αρχεία μέσω των παρακάτω συνδέσμων

ΦΕΚ-B-897-8-3-2021-YA-Εξέταση-υποψηφίων-με-αναπηρία-ειδικές-εκπαιδ.-ανάγκες.pdf

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΦΑ-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-με-ΑΔΑ-.pdf

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης αποφοίτων ή Συμπλήρωση Υποβληθείσας Αίτησης–Δήλωσης τελειόφοιτων (Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2021)

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται από τους αποφοίτους στα Λύκεια. Αρχικά ο υποψήφιος βρίσκει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, το υπόδειγμα της Α-Δ (Α-Δ απόφοιτος), το κατεβάζει και αν μπορεί το εκτυπώνει. Αν δεν μπορεί να το εκτυπώσει, μπορεί να το προμηθευτεί από το Λύκειό του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει χειρόγραφα (μόνο τα γκρι στοιχεία) και το υποβάλλει συμπληρωμένο, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο. Σε  όποιο Λύκειο υποβληθεί η Α-Δ του αποφοίτου, σε αυτό το Λύκειο ή στο αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο θα εξεταστεί ο απόφοιτος.

Σύμφωνα με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που υπογράφηκαν και δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, οι μαθητές της τελευταίας τάξης έχουν ήδη υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση, ενώ στο διάστημα 8-19 Μαρτίου 2021 θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση οι παλαιοί απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2021.

Στο ίδιο διάστημα (8-3-2021 μέχρι 19-3-2021) δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες κάνοντας κλικ στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο του Δελτίου  Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αίτηση-Δήλωση Απόφοιτοι 2021

Βρείτε τα σχετικά έντυπα (Εγκυκλίους, Υποδείγματα και Οδηγίες σχετικά με την  Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για αποφοίτους) στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ  και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/news/48001-05-03-21-ypovoli-tis-aitisis-dilosis-gia-symmetoxi-apofoiton-stis-panelladikes-eksetaseis-ton-gel-i-epal-etous-2021-stin-prothesmia-apo-deftera-8-martiou-eos-kai-paraskevi-19-martiou-2021

Καθορισμός χρόνου και διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των Αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021

Η υπ’ αριθμ. Φ.251/22933/Α5 ( Αρ. Φύλλου 826 Τεύχος Β  2 Μαρτίου 2021) υπουργική απόφαση με θέμα: “Καθορισμός χρόνου και διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των Αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021”.

1. Ως προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάςεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 ορίζεται το χρονικό διάστημα από 8/3/2021 ως 19 /3/2021.

Στο ανωτέρω διάστημα δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ , που έχουν ήδη  υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτουσ 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους.

2. Η υποβολή των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021κα γίνει στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο  στην κατοικία του αποφοίτου Λύκειο. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής θα εκδοθεί σχετική αναλυτική εγκύκλιος.